بازخوانی نقاشی سقاخانه از منظر هرمنوتیک گادامر

دوره 21، شماره 4، دی 1395، صفحه 21-30

10.22059/jfava.2016.59949

عباس ایزدی؛ محمدکاظم حسنوند


ماهیت فضا و زمان در آثار چند رسانه ای کتی پاترسون

دوره 23، شماره 3، مهر 1397، صفحه 21-30

10.22059/jfava.2018.250296.665859

راضیه مختاری دهکردی؛ احمد نادعلیان؛ محسن مراثی


اثر هنری به‌مثابه کالای هنری در مواجهه با امر تکنولوژیک

دوره 23، شماره 4، دی 1397، صفحه 21-28

10.22059/jfava.2017.220092.665560

محمدرضا باقری لری؛ نادر شایگان فر؛ اصغر کفشچیان مقدم


ادوار تذهیب در کتاب آرایی مذهبی ایرانی

دوره 2، شماره 41، فروردین 1390، صفحه 23-32

حبیب اله عظیمی


نقوش ساسانی و اسلامی بر روی دستبافته بایو

دوره 2، شماره 44، مهر 1390، صفحه 23-32

علیرضا طاهری


تحلیل ساختار روایت در نگاره "مرگ ضحاک" بر اساس الگوی کنشی گریماس

دوره 3، شماره 45، آذر 1390، صفحه 23-34

اشرف السادات موسوی لر؛ گیتا مصباح


بررسی نقش خورشید بر سفالینه های ایران

دوره 3، شماره 46، آذر 1390، صفحه 23-34

میترا ذاکرین


بررسی تأثیرات نقاشی ساسانی بر دیوارنگاره‌های سغدی

دوره 17، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 23-32

10.22059/jfava.2013.30064

ابوالقاسم دادور؛ محمد معین¬الدینی؛ الهام عصارکاشانی


سوگواری بر شوی لیلی (مطالعه تطبیقی شعر و نگاره)

دوره 1، شماره 38، تیر 1388، صفحه 25-32

زهرا رهنورد؛ فاطمه منتظری


نظام آموزش در خوش نویسی

دوره 2، شماره 42، تیر 1390، صفحه 25-32

مینا صدری


نگارة «هارون در حمام»؛ فتّوت‌نگارة دلاّکان، سلمانیان و سرتراشان

دوره 2، شماره 43، مرداد 1390، صفحه 25-34

سیدمانی عمادی؛ غلامعلی حاتم


نقش رنگ در پیکرک های انسانی دوره ی نوسنگی

دوره 4، شماره 47، فروردین 1391، صفحه 25-31

10.22059/jfava.2012.24374

ریما اسلام مسلک؛ نرگس حریریان