شیوه تبریز مکتب ترکمان

دوره 23، شماره 4، دی 1397، صفحه 29-40

10.22059/jfava.2018.68758

یعقوب آژند


پژوهشی برای معرفی جلد اول گلچین اسکندر سلطان813 ه.ق متعلق به بنیاد گلبنکیان پرتغال

دوره 21، شماره 4، دی 1395، صفحه 31-38

10.22059/jfava.2016.59950

شیرین نظریزاده دهکردی؛ ابوتراب احمدپناه؛ حانیه بیجندی


تنوع خط کوفی در کتیبههای سفال سامانی (قرن سوم تا پنجم هجری قمری)

دوره 2، شماره 42، تیر 1390، صفحه 33-44

صداقت جباری؛ فرناز معصوم زاده


مدیریت تولید هنر در دوره هخامنشی

دوره 2، شماره 44، مهر 1390، صفحه 33-40

علیرضا هژبری نوبری؛ ماهیار طاووسی؛ محمود طاووسی؛ فرهنگ خادمی ندوشن


کارستان هنری آقا نجفعلی

دوره 18، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 33-42

10.22059/jfava.2014.36424

یعقوب آژند


بازساخت لعاب مینایی براساس متن جواهر نامه نظامی

دوره 22، شماره 4، دی 1396، صفحه 33-42

10.22059/jfava.2017.64024

زهره مختاری؛ مهرنوش شفیعی سرارودی؛ یوسف امینی


مطالعه پیکرک های زنانه عصر مفرغ شوش از منظر ریخت شناسی

دوره 25، شماره 3، آذر 1399، صفحه 33-40

10.22059/jfava.2018.254124.665905

سمیرا نصراصفهانی؛ علی رضا طاهری


تحلیل ارتباطات نوشتاری در حوزه بیان هنری

دوره 2، شماره 43، مرداد 1390، صفحه 35-44

میترا معنوی راد؛ ابوالقاسم دادور


مطالعه تطبیقی و آزمایشگاهی تکه پارچه اشکانی ـ ساسانی موزه مقدم دانشگاه تهران

دوره 3، شماره 45، آذر 1390، صفحه 35-44

محمدجواد ثقفی؛ مصطفی ده پهلوان؛ هاله زرینه


سیر تحول، بررسی تاریخی و طبقه بندی کاشی های زیرلعابی در ایران

دوره 3، شماره 46، آذر 1390، صفحه 35-46

مسلم میش مست؛ محمد مرتضوی


مقایسه ی ارتباطات بصری در خط نستعلیق بین دو شیوه ی صفوی و معاصر(میرعماد و امیرخانی)

دوره 23، شماره 2، تیر 1397، صفحه 35-46

10.22059/jfava.2018.227147.665605

روح الله اسحاق زاده؛ حمید صادقیان؛ الهام روحانی اصفهانی