نویسنده = �������� �������� ���������� ������ ��������
بررسی تزیینات معماری سنتی ایران از منظر دیوار نگاری

دوره 18، شماره 3، مهر 1392، صفحه 1-15

10.22059/jfava.2013.36411

اصغر کفشچیان مقدم؛ امیر منصوری؛ روح الله شمسی زاده ملکی