نویسنده = محمد خزایی
تعداد مقالات: 3
1. زبان بصری مَحاجِر در کوفی تزیینی

دوره 20، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 59-72

10.22059/jfava.2015.57014

فرناز معصوم زاده جوزدانی؛ حسنعلی پورمند؛ محمد خزایی


2. روایت شاهنامه بر جام سفالین بیژن و منیژه

دوره 20، شماره 1، بهار 1394، صفحه 49-58

10.22059/jfava.2015.55444

عاطفه فاضل؛ محمد خزایی


3. تکوین معیارهای زیبایی‌شناسی صفحات وب ایران

دوره 19، شماره2، تابستان 1393، صفحه 57-68

10.22059/jfava.2014.51440

سمیه مهریزی‌ثانی؛ محمد خزایی