نویسنده = حسن بلخاری قهی
تعداد مقالات: 6
3. آیکونوگرافی پیکره ی سفالین سلطان طغرل سلجوقی

دوره 23، شماره 3، مهر 1397، صفحه 93-102

10.22059/jfava.2018.237446.665686

اصغر جوانی؛ حسن بلخاری قهی؛ مهیار اسدی