نویسنده = حسن بلخاری قهی
واکاوی یک فانتزی تاریخی: انگاره‌ی یوسف و زلیخا"

دوره 27، شماره 4، دی 1401، صفحه 51-65

10.22059/jfava.2022.344304.666924

حسن زین الصالحین؛ حسن بلخاری قهی؛ یعقوب آژند


آیکونوگرافی پیکره ی سفالین سلطان طغرل سلجوقی

دوره 23، شماره 3، مهر 1397، صفحه 93-102

10.22059/jfava.2018.237446.665686

اصغر جوانی؛ حسن بلخاری قهی؛ مهیار اسدی