نویسنده = �������� ���������� ������ ������������������
نمادشناسی و گونه شناسی شیرسنگی های ایران با تأکید بر نقوش و خطوط پیرامونی.

دوره 27، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 103-113

10.22059/jfava.2021.320212.666665

روح اله رحمانی؛ سید عبدالمجید شریف زاده؛ مهدی امرایی