نویسنده = جعفری، حمیده
تعداد مقالات: 1
1. مواجهۀ شیلر با اندیشه های زیبا شناسانه ی کانت

دوره 22، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 15-22

حمیده جعفری؛ پرویز ضیاشهابی؛ امیر اشرف آریان پور؛ مالک حسینی