نویسنده = احتشامی، مهناز
تعداد مقالات: 1
1. نقش رجوع به معیارها در ایده پردازی حسن محور

دوره 25، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 57-64

مهناز احتشامی؛ فرهنگ مظفر؛ احمد امین پور؛ احمدرضا اخوت