کلیدواژه‌ها = گشتالت
تبیین شیوة طراحی نقوش کاشی های ستاره ای شکل کاشان در سدة 6تا 8هجری

دوره 27، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 83-92

10.22059/jfava.2022.333012.666813

سکینه خاتون محمودی؛ زهرا حسین آبادی


تحلیل فرم و ترکیب‌بندی در خط نستعلیق بر اساس اصول نظریه گشتالت

دوره 24، شماره 2، تیر 1398، صفحه 27-36

10.22059/jfava.2018.246272.665811

حسین رضوی فرد؛ حسنعلی پورمند؛ رضا افهمی