دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

به سوی بازاندیشی تفکرطراحی از دریچه قابلیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1401

10.22059/jfava.2023.348439.666972

امیر مسعود فریدی زاد؛ محمد نقی زاده؛ سروش قاضی نوری؛ سعید میرواحدی


بررسی و و مقایسه نقوش هندسی ازاره‌های کاشی ابنیه دورة تیموری ایران با ازاره‌های موجود در نگاره‌های نسخ خطی مصور همزمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.22059/jfava.2023.351693.667015

زهرا راشدنیا؛ احمد صالحی کاخکی


از کلاسیک به فراکلاسیک:جستاری در جایگاهِ مخاطب در رویکردِ دومینیک مَک آیوِر لوپِس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

10.22059/jfava.2023.353919.667040

حامد زمانی گندمانی؛ محمد ستاری؛ حسن بلخاری قهی


تحلیل تابلوی نقاشی راهی به جلجتا اثر پیتر بروگل بر اساس آراء میخائیل باختین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

10.22059/jfava.2023.321256.666673

زهرا رستا؛ زهرا فنایی


تبارشناسی گل سوسن (زنبق) در گل و مرغ ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

10.22059/jfava.2022.334175.666826

محمد سواری؛ علیرضا شیخی


تحلیل انواع گونه‌های هنجار گریزی در برخی از نقاشی‌های مدرن بر اساس الگوی لیچ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

10.22059/jfava.2022.335010.666837

حسن سلاجقه


نقش طراحی در نهادینه کردن فرهنگ صرفه‌جویی در نوجوانان با محوریت پایداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

10.22059/jfava.2023.341183.666890

یاسمن خداداده؛ صدف رستم خانی؛ یاسمن رجایی


شناسایی اصول اجرایی در طراحی مشارکتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

10.22059/jfava.2022.346293.666947

بهزاد سلیمانی؛ معصومه اسماعیل زاده


تولید و تفسیر نشانه ها در هنر تعاملی بر اساس نظریه ی بودریار، مورد مطالعاتی آثار گروه تیم لب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1402

10.22059/jfava.2023.353651.667035

راشنو همایونفر؛ شمس الملوک مصطفوی؛ حسین اردلانی


«تبیین مولفه‌های زیباشناسی زشتی بر اساس کلوایکا اثر ویم دلووی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1402

10.22059/jfava.2023.355826.667068

فریده آفرین


پیدایی خط افق در نقاشی با نگاه به سفال‎نگاره‎های سلجوقی تا نسخه‎نگاره‎های ایلخانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1402

10.22059/jfava.2023.355943.667070

مریم کشمیری


مقایسۀ هنر بلوچی‌دوزی‌ ایران و پاکستان از نظر شیوۀ نقش‌پردازی، رنگ‌بندی و تکنیک‌های دوخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1402

10.22059/jfava.2023.352679.667023

فاطمه ساعدی؛ مرضیه قاسمی؛ سکینه خاتون محمودی


بازشناسی عنصر بصری خط در سیاه قلم‌های مرقوم شفیع عباسی محفوظ در موزه بریتانیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22059/jfava.2023.348808.666979

محبوبه شیخی؛ علی اکبر جهانگرد


پیش‎دامن (پیش‎بند) اصناف دوره‎گرد عصر ناصری بر پایۀ مرقعات اصناف در کاخ‎گلستان و موزۀ بریتانیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

10.22059/jfava.2023.357747.667103

آمنه مافی تبار