تعداد مقالات: 445
426. نیازشناسی طراحی برای افراد توانیاب جسمی و حرکتی در پارک های عمومی شهر تهران

دوره 24، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 123-130

مهدی اصل فلاح؛ نازنین سادات هاشمی


427. تحلیل تجربه طراحان در مواجه با فن آوری هولوگرافیک

دوره 22، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 125-132

یاسمن خداداده؛ شیما جهانی


428. طراحی فرمی کیف دستی بانوان بر اساس سلایق مشترک در گروه های ادراکی کاربران

دوره 23، شماره 1، بهار 1397، صفحه 125-133

مریم احمدی؛ مهدی اصل فلاح؛ شاهین فرهنگ


432. چکیده انگلیسی

دوره 22، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-12


434. چکیده های انگلیسی

دوره 22، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-12


435. مطالعه بازنمایی شیطان در نگاره های داستان آدم (ع) و حوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

زهره طباطبایی جبلی؛ رویا عزیزی


436. کاربرد دانش تریز جهت تبیین جایگاه طراحی خلاقانه در سرامیک‌های کاربردی معاصر ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

سارا تندیور؛ نگار کفیلی


437. بررسی تاثیر الگوهای ذهنی بر ترغیب تمایل به کار گروهی در طراحان صنعتی و ارتقا کیفی طراحی، نمونه ی موردی؛ طراحی تجهیزات پزشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

بهرام ایپکی؛ مرتضی پورعوض؛ یزدان موحدی


438. خوانشی بر پنداره لذت در طراحی‌صنعتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1399

محمد رزاقی؛ سمیه افراشته


439. اثر هنری در مقام یک جور ساختار آگاهی:مقدمه‌ای پدیدارشناختی درباره چیستی امر هنری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1399

حمید ملک زاده؛ شقایق محمدزاده


440. عکس‌های جوئل پیتر ویتکین و ناخودآگاه جمعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1399

سودابه شایگان؛ محمد خدادادی مترجم زاده


441. نظریة پسااستعماری به مثابة رویکردی برای مطالعات تطبیقی هنر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

مقداد جاوید صباغیان


442. پست‌مدرنیسم و تاثیر آن در هنر درمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

زهرا بانکی زاده؛ منصور حسامی؛ علی زاده محمدی


443. طراحی مسئولانه، طراحی محصول با هدف کمک به روان درمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399

سعید علیاری؛ مهسا چینی کار؛ امیر مسعود فریدی زاد


444. تصوف و عرفان در مقام ویژگی گفتمانی رساله‌های خوشنویسی سده‌های هشتم تا یازدهم هجری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

محمود وطن‌خواه خانقاه؛ امیر مازیار


445. تأکید بر یگانگی هویت محمد سیاهقلم و غیاث الدین نقاش با بررسی تطبیقی نگاره «جاودانه ها لیوهایچان و لی تیه گوآی» سیاهقلم و آثار چینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1399

علی ملک پائین؛ ژانگ چانگ هونگ