نویسنده = طاهری، صدرالدین
تعداد مقالات: 2
1. گوپت و شیردال در خاور باستان

دوره 17، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 13-22

صدرالدین طاهری


2. کهن الگوی شیــر در ایران، میانرودان و مصر باستان

دوره 4، شماره 49، پاییز 1391، صفحه 83-93

صدرالدین طاهری