نویسنده = طاهری، صدرالدّین
تعداد مقالات: 3
2. گونه شناسی و نمادشناسی زیورهای لرستان در دوران مفرغ و آهن

دوره 18، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 5-14

صدرالدّین طاهری؛ آنیتا همتی


3. گـیــاه زنــدگـی در ایران، میانرودان و مصر باستان

دوره 18، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-15

صدرالدین طاهری؛ زهره سلطانمرادی