نویسنده = محمدی وکیل، مینا
تعداد مقالات: 2
1. جستاری در باب نمود پیکر انسان در هنر معاصر، با تأکید بر نظریات بودریار

دوره 22، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 9-20

مینا محمدی وکیل؛ حسن بلخاری قهی