نویسنده = اله خانی، کریم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مولفه های تعاملی فرم و متن در ساختار زیباشناسانه آثار نقاشی ایران

دوره 22، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 23-32

اصغر کفشچیان مقدم؛ کریم اله خانی