نویسنده = اسداللهی، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی بر برندسازی استراتژیک شهری، مطالعة میزان اثربخشی و طرح هویت بصری آن

دوره 24، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 15-26

سیمین خضریان؛ صداقت جباری؛ مصطفی اسداللهی