دوره و شماره: دوره 17، شماره 4 - شماره پیاپی 1346448، زمستان 1391، صفحه 1-100 (52 هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی) 
1. مرگِ زمان، و هرمنوتیکِ عکسِ اجتماعی

صفحه 5-12

محمد حسن پور؛ علیرضا نوروزی طلب


3. بررسی تأثیرات نقاشی ساسانی بر دیوارنگاره‌های سغدی

صفحه 23-32

ابوالقاسم دادور؛ محمد معین¬الدینی؛ الهام عصارکاشانی