دوره و شماره: دوره 21، شماره 2، پاییز 1395 
3. جهانی شدن رسانه‌ها و طراحی گرافیک

صفحه 27-38

عبدالعلی باقری؛ کامران افشارمهاجر


5. ارزش شناختی در عکاسی

صفحه 47-54

هادی آذری ازغندی؛ حسنعلی پورمند