دوره و شماره: دوره 23، شماره 1، بهار 1397 
8. تفسیری بر شکل پذیرش پرسپکتیو خطی در نقاشیِ‌ متأخرِ صفوی

صفحه 83-92

عبدالله آقائی؛ مرضیه پیراوی ونک؛ اصغر جوانی