دوره و شماره: دوره 24، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 5-122 
5. تحلیل ادراک اثر هنری در نسبت میان آشنایی زدایی و فرآیند نشانگی

صفحه 39-48

ستاره احسنت؛ حسین اردلانی؛ محمد جواد صافیان؛ کیانوش ذاکرحقیقی


10. تاثیر قدرت تبلیغات محیطی بر تغییر هویت کلان شهرها و شهروندان آنها

صفحه 91-100

نیلوفر شکرابی؛ بهروز محمودی بختیاری؛ احمد الستی