تحلیل تجربه طراحان در مواجه با فن آوری هولوگرافیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی/ دانشگاه تهران

2 گروه طراحی صنعتی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

با ‌پیچیده تر شدن مسائل طراحی و نیازهای جدید کارفرما، لزوم استفاده از فنآوریهای نو درزمینه ارائه ایده نیز به وجود میآید. یکی از فنآوریهای جدیدی که اخیراً مورداستفاده طراحان قرار میگیرد، هولوگرافی است که طراحان را درزمینه ارائه سه بعدی ایده هایشان یاری میکند. این تحقیق با هدف معرفی فنآوری هولوگرافی، به‌عنوان یکی از پدیده‌های مرتبط با واقعیت مجازی، بررسی تجربیات طراحان در رویارویی با هولوگرام‌های سه‌بعدی و نظرات کاربران در خصوص این فنآوری جدید انجام گردیده است. به این منظور، ابتدا در خصوص فنآوری هولوگرافی و بعد چاپ سه ‌بعدی تحقیق شد و بعد این دو فنآوری با هم مقایسه شدند. سپس جهت دستیابی به نظرات کاربران، 27 نفر از طراحان و معماران در مواجه با یک نمود عینی از فنآوری هولوگرافی که به‌وسیله برنامه‌های مجازی موجود در موبایل تهیه‌شده بود و یک نمونه اولیه ایجادشده به روش چاپ سه‌بعدی قرار داده شدند. نتایج مطالعه نشان داد که اگرچه این فنآوری جدید برای طراحان بسیار جذاب است ولی تعداد بیشتری هنوز تمایل به استفاده از چاپ سه ‌بعدی دارند. همچنین عواملی چون هزینه زیاد این فنآوری و میل درونی انسان به مقاومت در برابر‌ تغییر نیز عواملی تأثیرگذار بر نتایج میباشند. البته با گذر زمان، قطعاً این فنآوری کم‌هزینه‌تر و فراگیرتر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


تالبوت، مایکل (1387)، جهان هولوگرافیک، ترجمه داریوش مهرجویی، نشر هرمس. ، تهران
جهانی، شیما (1392)، خانه‌ای برای گوته، پایان­نامه کارشناسی رشته معماری، دانشگاه شیراز.
Bassoli, E. A. G (2007), 3D printing technique applied to rapid casting, Rapid Prototyping Journal, (13) 3, 148-155.
Berman, B (2012), 3-D printing: The new industrial revolution, Business Horizons, (55) 2, 155-162.
Biocca, F and Levy, M (1995), Communication in the age of virtual reality, L. Erlbaum Associates Inc, USA.
Cascini, F. P (2014), A framework for user experience, needs and affordances, Design Studies, (35) 2, 160-179.
Ftterman, D. M (1998), Ethnography: Step by step, 2nd ed, SAGE, Chicago.
Gutowski, T., Branham, M., Dahmus, J., Jones, A., Thiriez, A. and Sekulic, D (2009), Thermodynamic Analysis of Resources Used in Manufacturing Processes, Environmental Science & Technology, (43) 5, 1584-1590.
Hariharan, P (2002), Basics of Holography, Cambridge University Press, UK.
Hayes, J (2013), a New Way to Go 3D - Zebra Imaging to Partner with Autodesk, Product Lifecycle Management, Autodesk Inc, USA.
Herzogenrath, E. B (1964), The Cinema of Tod Browning: Essays of the Macabre and Grotesque, Jefferson, Mcfarland company inc, UK.
ISO (2010), Ergonomics of human system interaction, Human-Centered Design for Interactive Systems (formerly known as 13407) (ISO, Part 210).
Johnston, S. F (2006), In Holographic Visions: A History of New Science, University of Glasgow, UK.
Johnston, S. F (2008), Holograms: A Cultural History, Leonardo: Art Science and Technology, (41) 3, 223-229.
Law, E; Roto, V; Hassenzahl, M; Vermeeren, A and Kort, J (2009), Understanding, scoping and defining user experience: A survey approach, Proceedings of the 27th International Conference on Human Factors in Computing System, USA, 719-728.
McCarthy, J and Wright, P (2004), Technology as experience, Cambridge, MIT Press, USA.
Monde, M; Uematsu, T; Toda, T; Ohnuma, K and Yoshizumi, Y (1995), Holographic Three Dimensional Printer Using GalVanOmeter Scanners, Optical Review, (2) 2, 132-134.
Muhanna, M. A (2015), Virtual reality and the CAVE: Taxonomy, interaction challenges and research directions, Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences, (27) 3, 344-361.
O’LEARY, A (2013), 3-D Printers to make things you need or like, New York Times.
Rebelo, F; Noriega, p.M; Duarte, E and Soares, M (2012), Using Virtual Reality to Assess User Experience, Human Factors and Ergonomics Society, 18th Triennial Congress of the International Ergonomics Association, lisbon, 954-982.
Saleh, B. E. A  and Teich, M. C (1987), Fundamentals of Photonics, 2nd ed. USA: Wiley.
Samuel H., Huang, P. L. (2013), Additive manufacturing and its societal impact: a literature review, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, (67) 5-8, 1191-1203.
Tung, H and Jeong, W. K (2000), Holography 2000, SPIE, Austria.
Wijk, A. V (2013), 3D Printing with Biomaterials, IOS Press, Netherland.
Wilson, J (1999), Virtual environments applications and applied ergonomics, Applied Ergonomics, (3) 1, 3-9.
Ye, J; Badiyani, S; Raja, V and Schlegel, T (2007), Human-Computer Interaction, HCI Applications and Services, Springer Berlin Heidelberg, Germany.
Digitaltrends (2016), https://www.digitaltrends.com/dt-best-of-everything/ Sighted on 1/3/2016
3dprint (2015), http://3dprint.com/86444/holograph-viewer-3d-printed/ sighted on 1/3/2016
3ders (2016), http://www.3ders.org/articles/20160404-forum8-develops-holographic-projection-mapping-display-for-3d-printed-models.html Sighted on 1/3/2016