اعضای هیات تحریریه
مدیر مسئول

حامد مظاهریان

معماری دانشیار، دانشکده معماری، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

mazaheriut.ac.ir
66415282

سردبیر

یعقوب آژند

نشریه هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی

-
yazhandut.ac.ir
66415282

اعضای هیات تحریریه

حسن بلخاری

استاد دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنر های زیبا دانشگاه تهران

bolkhariut.ac.ir

صداقت جباری کلخوران

پژوهش هنر استاد دانشکده هنرهای تجسمی پردیس هنرهای زیبا

sedaghat.jabbarigmail.com

غلامعلی حاتم

پژوهش هنر استاد گروه پژوهش هنر،دانشکده هنرهای کاربردی،دانشگاه هنر

gholamihatamyahoo.com
09121303077

محمد خزایی

استاد گروه گرافیک، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس

khazaiemmodares.ac.ir

ابوالقاسم دادور

پژوهش هنر دانشیار گروه پزوهش هنری،دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا

ghadadvaryahoo.com

زهرا رهبرنیا

پژوهش هنر دانشیار دانشکده هنر دانشگاه الزهرا

z.rahbarniaalzahra.ac.ir

سید سعید سید احمدی زاویه

علوم هنر دانشیار دانشگاه هنر

ssszaviehyahoo.com

محمود طاووسی

هنرهای تجسمی استاد دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس

tavoosimahmoudyahoo.com

سید محمد فدوی

دانشیار گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

fadaviut.ac.ir

اصغر فهیمی فر

تاریخ هنر و فلسفه هنر دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

fahimifarmodares.ac.ir

ناصر کلینی ممقانی

طراحی صنعتی دانشیار دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

koleiniiust.ac.ir