نویسنده = وحید چوپانکاره
طراحی با رویکرد احساسگرا مطالعه موردی: طراحی وسیله سرگرمی

دوره 3، شماره 46، آذر 1390، صفحه 67-74

وحید چوپانکاره؛ علیرضا اژدری؛ زینب همتی


بررسی شیوه ای برای گردآوری اطلاعات پایه کاربران کودک با هدف طراحی بازی آموزشی با رویکرد کاربر محور

دوره 2، شماره 43، مرداد 1390، صفحه 69-80

وحید چوپانکاره؛ سیدمحمدرضا شهابی؛ آزاده سیدابریشمی