نویسنده = ���������� ���������� ��������
نوع لباس و نمادهای رنگ در عرفان اسلامی

دوره 2، شماره 44، مهر 1390، صفحه 5-14

مریم مونسی سرخه؛ فریده طالب پور؛ مصطفی گودرزی