نویسنده = ���������������� �������������� ��������
مجسمه های گچی سلجوقی

دوره 20، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 39-50

10.22059/jfava.2015.55508

حسین ابراهیمی ناغانی؛ پدرام قربانی