نویسنده = ���������� ������������������ ������������
ریخت شناسی صراحی‌های شیشه‌ای ایران در سده‌های 5 و 6 ه.ق

دوره 25، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 65-76

10.22059/jfava.2019.281717.666228

معصومه زمانی سعدآبادی؛ فرنوش شمیلی؛ حمیده حرمتی