طراحی مجموعه- مبلمان فضای باز دانشگاه علم وصنعت ایران بر اساس مؤلفه‌های توسعه پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه طراحی صنعتی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد طراحی صنعتی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

چکیده

تلاش بسیاری از دانشگاه‌های موجود در ایران در راستای تبیین سطوح نیازمندی‌های پایداری لازم برای آیندهاست تا موجبات ارتقای مفاهیم توسعه پایداررا فراهم آورند. از سوی دیگر بیشترین تمرکز آموزش عالی بر روی فضاهای رسمی آموزشی دانشگاه‌ها می‌باشد که این امر کم توجهی به فضاهای باز دانشگاه، به عنوان بستر آموزش غیر رسمی مفاهیم توسعه پایدار را به دنبال خواهد داشت. از این‌رو، این مطالعه که از نوع توصیفی- تحلیلی است با هدف طراحیمجموعه مبلمان، با رویکرد پایداری و روش طراحی کاربر محور انجام شده است تا گامی متناسب با نیاز دانشجویان به تعامل و مشارکت در محیط دانشگاه برداشته شود.در ابتدا لازم بود تا مشکلات مبلمان موجود استخراج و شرایط استفاده از فضای باز دانشگاه علم و صنعت ایران شناسایی شود. بر این اساس، وضعیت قرارگیری و استفاده‌ی کاربران از مبلمان موجود و فضاهای اطراف آن‌ مورد بررسی قرار گرفت. نیازهای کاربران از طریق مصاحبه‌های نیازسنجی تعیین شد و پس از تدوین معیار‌های طراحی، به ایده‌پردازی پرداخته شد. سپس ایده نهایی توسط کارشناسان ارزیابیشد.نتایج بدست آمده نشان دادند که مجموعه مبلمان پیشنهادی توانسته است در حد قابل توجهی انتظارات کاربران را برآورده سازد و نهاد دانشگاه را به سمت توسعه‌ای پایدار سوق دهد.

کلیدواژه‌ها


انصاری، مجتبی و مومنی، کوروش (1389)، بررسی نقش عوامل محیطی بر رفتار انسان، فصلنامه گزارش، شماره 66و 67، صص110- 105.
تقوایی، علی‌اصغر (1389)، تحلیل آماری بر روند گسترش ناموزون کاربری شبکه معابر در شهر اصفهان، فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی، شماره 4، صص36- 19.
حبیب، فرح (1386)، رویکرد پایداری در متن شهرسازی، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره نهم، شماره 1، صص120-111.
خورسندی طاسکوه، علی و لیاقتدار، محمد جواد (1387)، ارتباط بین دانشگاهی و نقش آن در گسترش همکای های فرامرزی، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال اول، شماره 2، صص132-111.
زاهدی، شمس‌السادات و نجفی، غلامعلی (1384)، بسط مفهومی توسعه پایدار، فصلنامه علوم انسانی، دوره 10، شماره 4، صص76-43.
عظمتی، حمیدرضا و باقری، محمد (1387)، آموزش مفاهیم توسعه پایدار با طراحی معماری و منظر دانشگاه، مجله فناوری و آموزش، شماره 4، صص283- 292.
گرجی ملهبانی، یوسف (1389)، معماری پایدار و نقد آن در حوزه محیط زیست، نشریه علمی- پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره 1، صص100-91.
محرم نژاد، ناصر و حیدری، عمران (1385)، تدوین الگوی مدیریتی توسعه پایدار آموزش محیط زیست برای نسل جوان کشور، علوم و تکنولوژی محیط زیست، شماره 28، صص 77-68.
مرتضایی، سید رضا (1384)، رهیافت‌هایی در طراحی مبلمان شهری، سازمان شهرداری‌های کشور، تهران.
مظفر، فرهنگ، مهدیزاده، فاطمه و بیسادی، مونا (1389)، تحلیل آماری تأثیر رنگ سالن امتحانات بر مؤلفه‌های روانشناختی دانشجویان، نشریه علمی- پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره 1، صص128- 119.
مک اندرو، فرانسیس تی. (1391)، روانشناسی محیطی، ترجمه: غلامرضا محمودی، انتشارات وانا، تهران.
مهدی زاده سراج، فاطمه و نیکوگفتار، عاطفه (1390)، بررسی تطبیقی راهکارهای دستیابی به آسایش، آرامش و تفکر در باغ های سنتی ایران و ژاپن، قصلنامه علمی پژوهشی باغ نظر مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر، سال هشتم، شماره هفده، صص42-31. نوابخش، مهرداد و ارجمند سیاه‌پوش، اسحق (1388)، مبانی توسعه پایدار شهری، جامعه‌شناسان، تهران.
وکیل باشی، زینب (1389)، طراحی دانشکده معماری پایدار با رویکرد اجتماعی و تأکید ویژه بر مشارکت جمعی، رساله کارشناسی ارشد معماری گرایش پایداری، زیر نظر دکتر محمدعلی خان‌محمدی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران.
Kahhoe, Yap ( 2011), Achieving Sustainable Campus In Malaysia University, A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement for the degree of Master of Science in Construction management, Supervisor: PM DR Mohamad Ibrahim Mohamad, July, University Teknologi Malaysia.
Maguire, Martin (2001), Methods to support human-centred design, International journal of human-computer studies, Vol. 55, No. 4, pp.587–634.
Pfahl, S(2005), institutional sustainability, int.j.sustainable development , Vol. 8, Nos. 1/2, pp. 80- 96.
Scoones, Ian (2007), Sustainability, Development in Practice, Vol. 17, Nos. 4/5, pp. 589- 596.