اثر هنری در مقام یک جور ساختار آگاهی:مقدمه‌ای پدیدارشناختی درباره چیستی امر هنری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم سیاسی/دانشگاه تهران

2 -

چکیده

مسئله اساسی در پدیدارشناسی استعلایی ادموند هوسرل،در همه دوره‌های تفکری که به او نسبت داده‌اند، بحث درباره بنیان یقینی دانش است. پژوهش حاضر تلاشی برای به کار بردن آنچه ادموند هوسرل از دانش یقینی افاده کرده بود به اعتبار امر هنری است. از آنجایی که هر بحثی درباره پدیدارشناسی استعلایی به یک معنا بحث درباره نحوه دادگی چیزها بعنوان هستی‌هایی بدنمند،برای سوبژکتیویته،و بیناسوبژکتیویته‌های به لحاظ بدنی موقعیت یافته در جهان است، هدف ما در این پژوهش مشخص کردن رابطه میان این دادگی بدنمند و موقعیت یابی بدنی با اثر هنری،و از این طریق ارائه فهمی پدیدارشناسانه از چیستی اثر هنری متناسب با پدیدارشناسی استعلایی ادموند هوسرل است. ما برای این کار از طریق گرد آوردن مجموعه‌ای از داده‌های ممکن در ادبیات فلسفی ادوند هوسرل،و برخی از مفسرانش، هدف خودمان را دنبال کرده‌ایم. در این راه، برای تبیین چیستی اثر هنری بعنوان محتوای یک جور رابطه پدیدارشناختی میان هنرمند و هستی مادی اثر هنری از روشی توصیفی-تحلیلی استفاده شده است.براساس نتایج بدست آمده، اثر هنری یک جور حاضر سازی روی‌آوردی جهان در یک جور روی‌آورندگی هنرمندانه است.به طوری که هر اثر هنری یک جور حاضر سازی روی‌آوردی بدنمند جهان است آنطور که در تجربه روی‌آوردی هنرمند دیده شده است.این در مغایرت کامل با تئوری‌های بازنمایی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها