اثر هنری در مقام یک جور ساختار آگاهی:مقدمه‌ای پدیدارشناختی درباره چیستی امر هنری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم سیاسی/دانشگاه تهران

2 -

چکیده

مسئله اساسی در پدیدارشناسی استعلایی ادموند هوسرل،در همه دوره‌های تفکری که به او نسبت داده‌اند، بحث درباره بنیان یقینی دانش است. پژوهش حاضر تلاشی برای به کار بردن آنچه ادموند هوسرل از دانش یقینی افاده کرده بود به اعتبار امر هنری است. از آنجایی که هر بحثی درباره پدیدارشناسی استعلایی به یک معنا بحث درباره نحوه دادگی چیزها بعنوان هستی‌هایی بدنمند،برای سوبژکتیویته،و بیناسوبژکتیویته‌های به لحاظ بدنی موقعیت یافته در جهان است، هدف ما در این پژوهش مشخص کردن رابطه میان این دادگی بدنمند و موقعیت یابی بدنی با اثر هنری،و از این طریق ارائه فهمی پدیدارشناسانه از چیستی اثر هنری متناسب با پدیدارشناسی استعلایی ادموند هوسرل است. ما برای این کار از طریق گرد آوردن مجموعه‌ای از داده‌های ممکن در ادبیات فلسفی ادوند هوسرل،و برخی از مفسرانش، هدف خودمان را دنبال کرده‌ایم. در این راه، برای تبیین چیستی اثر هنری بعنوان محتوای یک جور رابطه پدیدارشناختی میان هنرمند و هستی مادی اثر هنری از روشی توصیفی-تحلیلی استفاده شده است.براساس نتایج بدست آمده، اثر هنری یک جور حاضر سازی روی‌آوردی جهان در یک جور روی‌آورندگی هنرمندانه است.به طوری که هر اثر هنری یک جور حاضر سازی روی‌آوردی بدنمند جهان است آنطور که در تجربه روی‌آوردی هنرمند دیده شده است.این در مغایرت کامل با تئوری‌های بازنمایی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


Crowell, S. (2011). Phenomenology and aesthetics; or why art matters. In J. D. Parry (Ed.), art and phenomenology (pp. 31-53). New York: Routledge.
Heinamaa, S. (2003). toward a phenomenology of sexual difference:Husserl, Merleau-Ponty,Beauvoir. New York: Rowman & Littlefield Publishers.
Huserl, E. (1978). The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology: An Introduction to Phenomenological Philosophy. (D. Carr, Trans.) The Hague: Northwestern University Press.
Husserl, E. (1973). Experience and Judgment. (J. S. Ameriks, Trans.) London: Routledg & Kegan Paul.
Husserl, E. (2000). Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy: Second Book Studies in the Phenomenology of Constitution (Vol. 2). (A. S. Rojcewicz, Trans.) Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
Husserl, E. (2006). The Basic Problems of Phenomenology: From the Lectures, Winter Semester, 1910-1911. (I. F. Hart, Trans.) Dordrecht: Springer.
Husserl, E. (2008). On the Phenomenology of the Consciousness of Internal Time (1893–1917). (J. B. Brough, Trans.) Dordrecht, Kluwer Academic Publishers: Kluwer Accademic Publishers.
Maitland, J. (1975). identity ontology and works of art. southwestern journal of philosophy, 6, 186-96.
Malpas, J. (2011). objectivity and self-disclosedness:the phenomenological working of art. In J. D. Parry (Ed.), art and phenomenology (pp. 54-76). New York: Routledge.
Merleau-Ponty, M. (1964). eye and mind. In J. M. Edie (Ed.), the primacy of perception. evanstone: northe western university press.
Russell Keat, J. H. (1991). Understanding Phenomenology. Oxford: Basil blackwell.
Russon, J. (2003). Human Experience:Philosopy,Neurosis, and the Elements of Everyday Life. New York: State University of New York.
Sokolovski, R. (2000). Introduction to Phenomenology. cambrideg: Cambridge University Press.
Sokolowski, R. (2008). Phenomenology of the Human Person. United State of America: Cambridge University Press.
Vieira, M. B. (2009). Th e Elements of Representation in Hobbes:Aesthetics, Th eatre, Law, and Th eology in the Construction of Hobbes’s Th eory of the State. LEIDEN.Boston: Brill.
Vieira, M. B., & Runciman, D. (2008). Representation. Cambridge: Polity Press.
Wrathall, M. (2011). the phenomenological relevance of art. In J. D. Parry (Ed.), aert and phenomenology (pp. 9-30). New York: Routledge.
اَدرشورن, ن. (1391). آنسوی پیکر طبیعی: دیرین‌شناسی هورمون‌ها و جنسیت. (پ. قاسمیان, Trans.) تهران: شیراره.
اسمیت, د. و. (1393). دانشنامه فلسفی استنفورد:پدیدارشناسی. (م. علیا, مترجم) تهران: ققنوس.
افلاطون. (1383). جمهوری (نسخه سوم). (م. ح. لطفی, مترجم) تهران: شرکت سهامی(خاص) انتارات خوارزمی.
زهاوی, د. (1392). پدیدارشناسی هوسرل. (م. ص. واقفی, مترجم) تهران: روزبهان.
هایدگر, م. (1389). منشاء اثر هنری. In م. هایدگر, شعر،زبان و اندیشه رهایی (د. ع. منوچهری, Trans., pp. 103-186). تهران: انتشارات مولا.