نمایه نویسندگان

آ

 • آژند، یعقوب اصل "واق" در نقاشی ایران [دوره 1، شماره 38، 1388، صفحه 5-14]

ا

 • النچری، نرگس ترجمه احساسات کاربران به خصوصیات محصول در طراحی (مطالعه موردی: ساعت مچی زنانه) [دوره 1، شماره 38، 1388، صفحه 117-126]

ح

 • حجتی سعیدی، منیره نمادشناسی حاکمیت عنصر بیگانه بر قوم ایرانی در نگارههایی از شاهنامهی شاه تهماسب با تکیه بر آراء کارل گوستاو یونگ [دوره 1، شماره 38، 1388، صفحه 77-86]

خ

 • خداداده، یاسمن طراحی احساس گرا مطالعه ی سلیقه ی جوانان ایرانی در خصوص رنگ [دوره 1، شماره 38، 1388، صفحه 97-104]

ر

 • رستم خانی، صدف طراحی احساس گرا مطالعه ی سلیقه ی جوانان ایرانی در خصوص رنگ [دوره 1، شماره 38، 1388، صفحه 97-104]
 • رهبرنیا، زهرا زمینه‌های ساخت‌گرایی در آثار "لازلو موهولی‌ناگی" (نقاش، طراح، عکاس، حجم‌ساز، فیلم‌ساز، معلم و نویسنده مجار) [دوره 1، شماره 38، 1388، صفحه 55-64]
 • رهنورد، زهرا سوگواری بر شوی لیلی (مطالعه تطبیقی شعر و نگاره) [دوره 1، شماره 38، 1388، صفحه 25-32]

ص

 • صفی پور، اعظم مطالعه تطبیقی آرایش ریش افراد در نقوش برجسته تخت‌جمشید با توجه به جایگاه اجتماعی [دوره 1، شماره 38، 1388، صفحه 97-104]

ط

 • طاهری، علیرضا تاثیر تصویر سیمرغ ساسانی بر روی هنر اسلامی، بیزانس و مسیحی [دوره 1، شماره 38، 1388، صفحه 15-24]
 • طلوعی، ناتا ترجمه احساسات کاربران به خصوصیات محصول در طراحی (مطالعه موردی: ساعت مچی زنانه) [دوره 1، شماره 38، 1388، صفحه 117-126]

ف

 • فرجی، علی هویت سازمانی در هزاره ی سوم و نقش طراحان ایرانی در آن [دوره 1، شماره 38، 1388، صفحه 105-116]

گ

 • گنجوی، رضا هویت سازمانی در هزاره ی سوم و نقش طراحان ایرانی در آن [دوره 1، شماره 38، 1388، صفحه 105-116]

ل

م

 • محمدزاده، معصومه الگوهای فراز و فرود در آفرینش هنری [دوره 1، شماره 38، 1388، صفحه 45-54]
 • مخمر، فاطمه زمینه‌های ساخت‌گرایی در آثار "لازلو موهولی‌ناگی" (نقاش، طراح، عکاس، حجم‌ساز، فیلم‌ساز، معلم و نویسنده مجار) [دوره 1، شماره 38، 1388، صفحه 55-64]
 • منتظری، فاطمه سوگواری بر شوی لیلی (مطالعه تطبیقی شعر و نگاره) [دوره 1، شماره 38، 1388، صفحه 25-32]