نویسنده = حریریان، نرگس
تعداد مقالات: 2
1. نقش رنگ در پیکرک های انسانی دوره ی نوسنگی

دوره 4، شماره 47، بهار 1391، صفحه 25-31

ریما اسلام مسلک؛ نرگس حریریان