نویسنده = عباچی، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. "بررسی تطبیقی نگاره‌هایی از کهن‌ترین شاهنامه‌ی جهان با شاهنامه‌های مکتب شیراز اینجو (725-758ه.ق)"

دوره 22، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 63-74

معصومه عباچی؛ اصغر فهیمی فر (نویسنده مسوول)؛ محمود طاووسی