نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آنالیز SEM. مطالعه تطبیقی و آزمایشگاهی تکه پارچه اشکانی ـ ساسانی موزه مقدم دانشگاه تهران [دوره 3، شماره 45، 1390، صفحه 35-44]
 • آنالیز پدیدار شناسی طراحی با رویکرد احساسگرا مطالعه موردی: طراحی وسیله سرگرمی [دوره 3، شماره 46، 1390، صفحه 67-74]
 • آیین پرستش خورشید بررسی نقش خورشید بر سفالینه های ایران [دوره 3، شماره 46، 1390، صفحه 23-34]

ا

 • ابریشمینه بررسی تصویر انسان در ابریشمینه های آل بویه و سلجوقی [دوره 3، شماره 46، 1390، صفحه 47-54]
 • احساس‌گرا نشانه شناسی، زیبایی شناسی و عملکردگرایی در طراحی محصول با رویکرد مینی مالیسم احساس گرا [دوره 3، شماره 45، 1390، صفحه 71-78]
 • استدلال بصری تأثیر طراحی با دست آزاد (اسکچ) در فرایند طراحی [دوره 3، شماره 46، 1390، صفحه 75-85]
 • اسطوره بررسی نقش خورشید بر سفالینه های ایران [دوره 3، شماره 46، 1390، صفحه 23-34]
 • اسماعیل جلایر شیوه «پرداز» در نقاشی ایران [دوره 3، شماره 45، 1390، صفحه 5-12]
 • اطلاعات تغییرات زاویه دید و همبستگی آن با دگرگونی های معنایی در هنرهای دیداری [دوره 3، شماره 46، 1390، صفحه 5-14]
 • الگوی کنشی تحلیل ساختار روایت در نگاره "مرگ ضحاک" بر اساس الگوی کنشی گریماس [دوره 3، شماره 45، 1390، صفحه 23-34]

ب

 • بافت ماهیت دیبای شوشتر از منظر منابع مکتوب ( خاستگاه، مراکز تولید، نقش و کاربرد) [دوره 3، شماره 45، 1390، صفحه 53-62]

پ

 • پارچه بافی اشکانی مطالعه تطبیقی و آزمایشگاهی تکه پارچه اشکانی ـ ساسانی موزه مقدم دانشگاه تهران [دوره 3، شماره 45، 1390، صفحه 35-44]
 • پارچه بافی ساسانی مطالعه تطبیقی و آزمایشگاهی تکه پارچه اشکانی ـ ساسانی موزه مقدم دانشگاه تهران [دوره 3، شماره 45، 1390، صفحه 35-44]
 • پورتجز قالی های ایرانی و اسامی غیر ایرانی [دوره 3، شماره 45، 1390، صفحه 45-52]
 • پولونیز قالی های ایرانی و اسامی غیر ایرانی [دوره 3، شماره 45، 1390، صفحه 45-52]

ت

 • ترکیبات نقوش بررسی تصویر انسان در ابریشمینه های آل بویه و سلجوقی [دوره 3، شماره 46، 1390، صفحه 47-54]
 • تزئینات معماری سیر تحول، بررسی تاریخی و طبقه بندی کاشی های زیرلعابی در ایران [دوره 3، شماره 46، 1390، صفحه 35-46]
 • تصویر تغییرات زاویه دید و همبستگی آن با دگرگونی های معنایی در هنرهای دیداری [دوره 3، شماره 46، 1390، صفحه 5-14]
 • تفکر طراحی تأثیر طراحی با دست آزاد (اسکچ) در فرایند طراحی [دوره 3، شماره 46، 1390، صفحه 75-85]
 • تکنیک بافت مطالعه تطبیقی و آزمایشگاهی تکه پارچه اشکانی ـ ساسانی موزه مقدم دانشگاه تهران [دوره 3، شماره 45، 1390، صفحه 35-44]
 • تئوری طراحی بررسی و تجزیه و تحلیل تئوریک حرفه ی طراحی صنعتی با محوریت نظریات چهار تن از نظریه پردازان مشهور این رشته [دوره 3، شماره 45، 1390، صفحه 63-70]

چ

 • چلیپا بررسی نقش خورشید بر سفالینه های ایران [دوره 3، شماره 46، 1390، صفحه 23-34]

ح

 • حرفه طراحی بررسی و تجزیه و تحلیل تئوریک حرفه ی طراحی صنعتی با محوریت نظریات چهار تن از نظریه پردازان مشهور این رشته [دوره 3، شماره 45، 1390، صفحه 63-70]
 • حرکت جـایگاه "خط منحنی" در نقوش ایرانـی [دوره 3، شماره 46، 1390، صفحه 15-22]

د

 • دیبا ماهیت دیبای شوشتر از منظر منابع مکتوب ( خاستگاه، مراکز تولید، نقش و کاربرد) [دوره 3، شماره 45، 1390، صفحه 53-62]

ر

 • روایت تحلیل ساختار روایت در نگاره "مرگ ضحاک" بر اساس الگوی کنشی گریماس [دوره 3، شماره 45، 1390، صفحه 23-34]

ز

 • زاویه دید تغییرات زاویه دید و همبستگی آن با دگرگونی های معنایی در هنرهای دیداری [دوره 3، شماره 46، 1390، صفحه 5-14]
 • زیبایی‌شناسی نشانه شناسی، زیبایی شناسی و عملکردگرایی در طراحی محصول با رویکرد مینی مالیسم احساس گرا [دوره 3، شماره 45، 1390، صفحه 71-78]
 • زمینه‌های تاریخی-اساطیری زمینه‌های تاریخی-اساطیری در بنیان‌های طراحی سنگ‌نگاره‌های ساسانی (با تأکید بر سنگ‌نگارة اردشیر بابکان در نقش رستم) [دوره 3، شماره 46، 1390، صفحه 55-66]

س

 • ساختار شاهنامه قرچقای خان (شاهنامه ویندزور) [دوره 3، شماره 45، 1390، صفحه 13-22]
 • ساختار بررسی تصویر انسان در ابریشمینه های آل بویه و سلجوقی [دوره 3، شماره 46، 1390، صفحه 47-54]
 • سالتینگ قالی های ایرانی و اسامی غیر ایرانی [دوره 3، شماره 45، 1390، صفحه 45-52]
 • سان گشکو قالی های ایرانی و اسامی غیر ایرانی [دوره 3، شماره 45، 1390، صفحه 45-52]
 • سفالینه های ایران قبل و بعد از اسلام بررسی نقش خورشید بر سفالینه های ایران [دوره 3، شماره 46، 1390، صفحه 23-34]
 • سلطان محمد تحلیل ساختار روایت در نگاره "مرگ ضحاک" بر اساس الگوی کنشی گریماس [دوره 3، شماره 45، 1390، صفحه 23-34]
 • سنگ‌نگاره اردشیر بابکان زمینه‌های تاریخی-اساطیری در بنیان‌های طراحی سنگ‌نگاره‌های ساسانی (با تأکید بر سنگ‌نگارة اردشیر بابکان در نقش رستم) [دوره 3، شماره 46، 1390، صفحه 55-66]

ش

 • شاهنامه رشیدا شاهنامه قرچقای خان (شاهنامه ویندزور) [دوره 3، شماره 45، 1390، صفحه 13-22]
 • شاهنامه قرچغای خان شیوه «پرداز» در نقاشی ایران [دوره 3، شماره 45، 1390، صفحه 5-12]
 • شوشتر ماهیت دیبای شوشتر از منظر منابع مکتوب ( خاستگاه، مراکز تولید، نقش و کاربرد) [دوره 3، شماره 45، 1390، صفحه 53-62]
 • شیوه پرداز شیوه «پرداز» در نقاشی ایران [دوره 3، شماره 45، 1390، صفحه 5-12]

ط

 • طراحی احساسگرا طراحی با رویکرد احساسگرا مطالعه موردی: طراحی وسیله سرگرمی [دوره 3، شماره 46، 1390، صفحه 67-74]
 • طراحی با دست آزاد تأثیر طراحی با دست آزاد (اسکچ) در فرایند طراحی [دوره 3، شماره 46، 1390، صفحه 75-85]
 • طراحی بر مبنای سناریو طراحی با رویکرد احساسگرا مطالعه موردی: طراحی وسیله سرگرمی [دوره 3، شماره 46، 1390، صفحه 67-74]
 • طراحی وسیله سرگرمی طراحی با رویکرد احساسگرا مطالعه موردی: طراحی وسیله سرگرمی [دوره 3، شماره 46، 1390، صفحه 67-74]

ع

 • عمل طراحی بررسی و تجزیه و تحلیل تئوریک حرفه ی طراحی صنعتی با محوریت نظریات چهار تن از نظریه پردازان مشهور این رشته [دوره 3، شماره 45، 1390، صفحه 63-70]
 • عملکرد نشانه شناسی، زیبایی شناسی و عملکردگرایی در طراحی محصول با رویکرد مینی مالیسم احساس گرا [دوره 3، شماره 45، 1390، صفحه 71-78]

ف

 • فرایند طراحی تأثیر طراحی با دست آزاد (اسکچ) در فرایند طراحی [دوره 3، شماره 46، 1390، صفحه 75-85]
 • فضای اثر زمینه‌های تاریخی-اساطیری در بنیان‌های طراحی سنگ‌نگاره‌های ساسانی (با تأکید بر سنگ‌نگارة اردشیر بابکان در نقش رستم) [دوره 3، شماره 46، 1390، صفحه 55-66]

ق

 • قالی ایرانی قالی های ایرانی و اسامی غیر ایرانی [دوره 3، شماره 45، 1390، صفحه 45-52]
 • قرچقای خان شاهنامه قرچقای خان (شاهنامه ویندزور) [دوره 3، شماره 45، 1390، صفحه 13-22]

ک

 • کاشی زیرلعابی سیر تحول، بررسی تاریخی و طبقه بندی کاشی های زیرلعابی در ایران [دوره 3، شماره 46، 1390، صفحه 35-46]
 • کاشیکاری سیر تحول، بررسی تاریخی و طبقه بندی کاشی های زیرلعابی در ایران [دوره 3، شماره 46، 1390، صفحه 35-46]
 • کیفیت های بصری تغییرات زاویه دید و همبستگی آن با دگرگونی های معنایی در هنرهای دیداری [دوره 3، شماره 46، 1390، صفحه 5-14]

گ

 • گریماس تحلیل ساختار روایت در نگاره "مرگ ضحاک" بر اساس الگوی کنشی گریماس [دوره 3، شماره 45، 1390، صفحه 23-34]

م

 • میترا بررسی نقش خورشید بر سفالینه های ایران [دوره 3، شماره 46، 1390، صفحه 23-34]
 • محمد یوسف شاهنامه قرچقای خان (شاهنامه ویندزور) [دوره 3، شماره 45، 1390، صفحه 13-22]
 • مرگ ضحاک تحلیل ساختار روایت در نگاره "مرگ ضحاک" بر اساس الگوی کنشی گریماس [دوره 3، شماره 45، 1390، صفحه 23-34]
 • مطالعات طراحی بررسی و تجزیه و تحلیل تئوریک حرفه ی طراحی صنعتی با محوریت نظریات چهار تن از نظریه پردازان مشهور این رشته [دوره 3، شماره 45، 1390، صفحه 63-70]
 • مطالعه تطبیقی مطالعه تطبیقی و آزمایشگاهی تکه پارچه اشکانی ـ ساسانی موزه مقدم دانشگاه تهران [دوره 3، شماره 45، 1390، صفحه 35-44]
 • معماری اسلامی سیر تحول، بررسی تاریخی و طبقه بندی کاشی های زیرلعابی در ایران [دوره 3، شماره 46، 1390، صفحه 35-46]
 • معنای ضمنی تغییرات زاویه دید و همبستگی آن با دگرگونی های معنایی در هنرهای دیداری [دوره 3، شماره 46، 1390، صفحه 5-14]
 • منحنی جـایگاه "خط منحنی" در نقوش ایرانـی [دوره 3، شماره 46، 1390، صفحه 15-22]
 • منسوجات ساسانی ماهیت دیبای شوشتر از منظر منابع مکتوب ( خاستگاه، مراکز تولید، نقش و کاربرد) [دوره 3، شماره 45، 1390، صفحه 53-62]
 • مینی‌مالیسم نشانه شناسی، زیبایی شناسی و عملکردگرایی در طراحی محصول با رویکرد مینی مالیسم احساس گرا [دوره 3، شماره 45، 1390، صفحه 71-78]

ن

 • ناخودآگاه قومی جـایگاه "خط منحنی" در نقوش ایرانـی [دوره 3، شماره 46، 1390، صفحه 15-22]
 • نشانه شناسی تحلیل ساختار روایت در نگاره "مرگ ضحاک" بر اساس الگوی کنشی گریماس [دوره 3، شماره 45، 1390، صفحه 23-34]
 • نشانه‌شناسی نشانه شناسی، زیبایی شناسی و عملکردگرایی در طراحی محصول با رویکرد مینی مالیسم احساس گرا [دوره 3، شماره 45، 1390، صفحه 71-78]
 • نقش خورشید بررسی نقش خورشید بر سفالینه های ایران [دوره 3، شماره 46، 1390، صفحه 23-34]
 • نقش رستم زمینه‌های تاریخی-اساطیری در بنیان‌های طراحی سنگ‌نگاره‌های ساسانی (با تأکید بر سنگ‌نگارة اردشیر بابکان در نقش رستم) [دوره 3، شماره 46، 1390، صفحه 55-66]
 • نقشمایه ماهیت دیبای شوشتر از منظر منابع مکتوب ( خاستگاه، مراکز تولید، نقش و کاربرد) [دوره 3، شماره 45، 1390، صفحه 53-62]
 • نقش مایه ها بررسی تصویر انسان در ابریشمینه های آل بویه و سلجوقی [دوره 3، شماره 46، 1390، صفحه 47-54]
 • نقش های ایرانی جـایگاه "خط منحنی" در نقوش ایرانـی [دوره 3، شماره 46، 1390، صفحه 15-22]
 • نقطه پرداز شاهنامه قرچقای خان (شاهنامه ویندزور) [دوره 3، شماره 45، 1390، صفحه 13-22]
 • نقطه چین کاری شیوه «پرداز» در نقاشی ایران [دوره 3، شماره 45، 1390، صفحه 5-12]
 • نقوش نمادین بررسی تصویر انسان در ابریشمینه های آل بویه و سلجوقی [دوره 3، شماره 46، 1390، صفحه 47-54]
 • نگارگری شاهنامه قرچقای خان (شاهنامه ویندزور) [دوره 3، شماره 45، 1390، صفحه 13-22]

و

 • ویژگی های اسکچ تأثیر طراحی با دست آزاد (اسکچ) در فرایند طراحی [دوره 3، شماره 46، 1390، صفحه 75-85]

ه

 • هاشورزنی شیوه «پرداز» در نقاشی ایران [دوره 3، شماره 45، 1390، صفحه 5-12]