نویسنده = ���������� ���������������� ����������
زمینه‌مندی اجتماعی- فرهنگی موضوعات و آثار در پژوهش‌های تطبیقی هنر

دوره 18، شماره 3، مهر 1392، صفحه 1-15

10.22059/jfava.2013.36409

مقداد جاوید صباغیان؛ سید سعید سید احمدی زاویه؛ اسماعیل بنی اردلان