نویسنده = ������������ ��������
زبان بصری مَحاجِر در کوفی تزیینی

دوره 20، شماره 4، دی 1394، صفحه 59-72

10.22059/jfava.2015.57014

فرناز معصوم زاده جوزدانی؛ حسنعلی پورمند؛ محمد خزایی


روایت شاهنامه بر جام سفالین بیژن و منیژه

دوره 20، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 49-58

10.22059/jfava.2015.55444

عاطفه فاضل؛ محمد خزایی


تکوین معیارهای زیبایی‌شناسی صفحات وب ایران

دوره 19، شماره2، مرداد 1393، صفحه 57-68

10.22059/jfava.2014.51440

سمیه مهریزی‌ثانی؛ محمد خزایی