نویسنده = �������������� �������������� �������� ��������������