نویسنده = محمدی‌میلاسی، علیرضا
مقایسه شیوۀ کرسی‌بندی در دو چلیپای مشابه از سلطانعلی مشهدی و میرعلی هروی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

10.22059/jfava.2022.334577.666831

شهاب شهیدانی؛ محمدمهدی قادریان؛ علیرضا محمدی‌میلاسی