نویسنده = اصغر فهیمی فر
بررسی نقوش گلیم سفره کردی شمال خراسان

دوره 25، شماره 3، آذر 1399، صفحه 111-124

10.22059/jfava.2021.244299.665783

اعظم صفی پور؛ اصغر فهیمی فر


تصویر، ایماژ (پی انگاره) و ادراک بصری

دوره 23، شماره 2، تیر 1397، صفحه 5-12

10.22059/jfava.2017.232572.665647

عارفه صرامی؛ اصغر فهیمی فر