نویسنده = زهرا رهبرنیا
تعداد مقالات: 2
1. نگرشی بر ژرفانمایی در نگارگری ایرانی برپایۀ آرای ابن‎هیثم در المناظر

دوره 24، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 77-90

مریم کشمیری؛ زهرا رهبرنیا


2. بازتاب اندیشه‎های علمی در نگارگری

دوره 22، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 85-94

مریم کشمیری؛ زهرا رهبرنیا