نویسنده = محمدی، مرجان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مفاهیم ذهنی و تاثیر آن در خلق فضاهای عینی هنر

دوره 24، شماره 1، بهار 1398، صفحه 29-38

مرجان محمدی؛ بهزاد سلیمانی