نویسنده = ���������� ���������������� �������� ������������
بررسی شکل و فرم در ریتون های ایرانی (هزاره چهارم قبل از میلاد تا پایان دوره ساسانی )*

دوره 2، شماره 41، فروردین 1390، صفحه 5-12

ابوالقاسم دادور؛ نصرت الملوک مصباح اردکانی