نشریه هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی (JFAVA) - فرایند پذیرش مقالات