راهنمای نویسندگان

نوشتارهای علمی- پژوهشی و تحلیلی در زمینه‌های هنرهای تجسمی برای درج در نشریه‌ پذیرفته‌شده و پس از داوری و تصویب هیئت تحریریه به چاپ می‌رسند. نشریه هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی، از چاپ مقاله‌های غیرعلمی پژوهشی (ترجمه، گردآوری، مروری و یادداشت‌های پژوهشی) معذور است.

دسترسی رایگان و آزاد( open access ) به مقالات امکانپذیر است.

هزینه ارسال مقاله:

از نویسندگان مقالات در هیچ کدام از مراحل بررسی و پذیرش مقاله، هیچ مبلغی دریافت نمی‌شود و تمامی خدمات مربوط به مقاله، به صورت رایگان انجام می‌گردد. مقالات ارسالی نباید قبلاً در هیچ نشریه‌ای به چاپ رسیده باشند.

مقالات ارایه شده به نشریه هنرهای زیبا برای بررسی و چاپ نباید هم‌زمان به نشریه‌ دیگری ارایه شده ‌باشند.

فرمت فایل مشخصات نویسندگان را از اینجا دانلود فرمایید.

راهنمای فرمت فایل مقاله ارسالی را از اینجا دانلود فرمایید و طبق همین راهنما مقاله را تنظیم و ارسال فرمایید.

در مقالاتی که توسط دانشجویان به همراه اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران تهیه شده است، حتما می بایست عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به عنوان نویسنده مسئول مشخص شود.

مقالات برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری با درج نام استادان راهنما و مشاور ارائه گردند و درصورت عدم تمایل استادی به درج نام خود، موضوع کتبا و با امضای استاد مربوطه به دفتر اعلام شود. همچنین درصفحه مشخصات نیز عنوان پایان نامه، رساله یا طرح پژوهشی درج شود.

مقالاتی که برای چاپ در نشریه هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی پذیرفته می شوند، باید در سامانه همانندجوی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک) ثبت و گواهی همانندجویی به دفتر نشریه ارائه شود.

چنانچه در بررسی اولیه مقاله‌ای خارج از ضوابط راهنمای تهیه مقالات علمی نشریه ارائه شود، به داوری ارجاع نمی‌شود.

ارائه مقاله به نشریه هنرهای زیبا، صرفا از طریق ثبت نام در سامانه نشریات هنرهای زیبا و بارگذاری مقاله در سامانه است.

مقالات بارگذاری شده در سامانه نشریات، از نظر شکلی و محتوایی توسط سردبیر نشریه بررسی و در صورت تایید، در فرایند داوری قرار می گیرند.

تأیید نهایی نوشتارها برای چاپ در نشریه پس از نظرات داوران با هیئت تحریریه نشریه است. صحت نوشتارهای علمی با نویسنده / نویسندگان است.

چاپ مقاله‌های نشریه هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی بدون ذکر مأخذ در نشریه‌های دیگر ممنوع است.

مقاله‌ باید دارای بخش‌های چکیده، مقدمه، روش تحقیق، پیشینه پژوهش، یافته‌های پژوهش، بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات، و منابع باشد.

اندازه این مقالات باید بین 7000 تا 10000 کلمه (با احتساب تمام بخش ­های مقاله) باشد.

مقالات باید دارای چکیده فارسی و همچنین چکیده انگلیسی مبسوط باشند.

چکیده مقاله باید شامل بیان مسئله، هدف، چگونگی پژوهش، موضوعات مقاله و یافته‌های مهم و نتیجه باشد. این بخش باید به تنهایی بیان کننده کلیت مقاله و به ویژه نتایج به دست آمده باشد. اندازه چکیده فارسی 200 کلمه و چکیده انگلیسی 500 کلمه است.

در مقدمه به بیان مسئله، اهداف و ضرورت‎ های پژوهش اشاره شود (در مقدمه باید بیان شود این پژوهش چیست و چرا انجام می‎گیرد؟

در قسمت پیشینۀ پژوهش باید به زیربخش ‎های اصلی ذیل اشاره شود: پیشینۀ نظری تئوری‎ها، دیدگاه‎ ها و رویکردهای موجود در مورد مسئله پیشینۀ تجربی (پژوهش‎ های پیشین و روش ‎شناسی‎ های آنها در مورد مسئله؛ مدل مفهومی (در صورت کمی بودن پژوهش و داشتن مدل).

در تدوین مقاله از آوردن مواردی چون ضمیمه، پیوست و پرسش‎نامه خودداری شود. اهداف، سؤال‎ها و فرضیه ‎های پژوهش در انتهای بیان مسئله توضیح داده شوند. واژه‌های خارجی در متن فارسی برای واژه‌ها و نام‌های خارجی، در حد امکان از معادل‌های فارسی مصطلح و مصوب استفاده شود. در مورد نام‌های خارجی ضروری و غیرمتداول یا معادل‌های غیرمصطلح فارسی، فقط در اولین ارجاع و بلافاصله پس از بیان این‎گونه واژه‌ها، معادل لاتین آن به‎ صورت پی نوشت در انتهای مقاله قید می‌شود. پی نوشت ها در صورت نیاز به درج پی نوشت، همۀ‌ موارد فارسی به‎ صورت راست‌چین با قلم BMitra و اندازۀ 10 پوینت و زیرنویس های لاتین به‌صورت چپ‌چین با قلم Times New Roman اندازۀ 9 پوینت نوشته می‌شوند. در پی نوشت، پس از شماره نقطه درج می‌شود، سپس یک فاصله و بعد معادل فارسی یا انگلیسی تایپ می‌گردد.

در بخش تشکر و قدردانی، ‌راهنمایی و کمک‌های دیگران یادآوری شده و به‌طور خلاصه از آنها سپاسگزاری می‌گردد.

نتیجه‌گیری بخش جمع‌بندی و نتیجه‌گیری پس از متن اصلی مقاله الزامی است. در صورت داشتن پیشنهاد، می‎ توانید آنها را در انتهای نتیجه‎ گیری قرار دهید. بهتر است که نتیجه‏ گیری از بحث جدا باشد.

فهرست منابع

برای منبع ‎دهی از روش استنادی انجمن روان‌شناسان آمریکا (APA 7) استفاده شود.

به طور کلی، ساختار کلی استناددهی به روش APA از روش زیر تبعیت می کند. 

مقاله با یک نویسنده

Fukugawa, N. (2022). Effects of the quality of science on the initial public offering of university spinoffs: evidence from Japan. Scientometrics, 127(8), 4439-4455.

آژند، یعقوب (1386)، نقاشان قاجار. ماهنامة گلستان هنر، 3(9)، 74-81.

مقاله با دو نویسنده

Haunschild, R., & Bornmann, L. (2022). Relevance of document types in the scores’ calculation of a specific field-normalized indicator: Are the scores strongly dependent on or nearly independent of the document type handling?. Scientometrics, 127(8), 4419-4438.

چنگیز، سحر و بلخاری قهی، حسن (1395). تحلیل نماد های عد د ی، هند سی و جانوری د ر سفالی از نیشابور (با تأکید  بر مضامین مذهبی قرن چهارم هجری). پژوهشنامه خراسان بزرگ، 6(25)، 1-41.

مقاله با سه نویسنده

Vakkari, P., Chang, Y. W., & Järvelin, K. (2022). Largest contribution to LIS by external disciplines as measured by the characteristics of research articles. Scientometrics, 127(8), 4499-4522.

محمد زاد ه میانجی، مهناز؛ شفیعی سرارود ی، مهرنوش و سرپولکی، حسین (1396). پژوهش کنش محور د ر قلمرو هنر، جنبشی نوین د ر روش شناسی پژوهشی. مجله هنرهای زیبا هنرهای تجسمی، 22(3)، 17- 28.

مقاله با بیش از سه نویسنده

Wheeler, J., Pham, N. M., Arlitsch, K., & Shanks, J. D. (2022). Impact factions: assessing the citation impact of different types of open access repositories. Scientometrics, 127(8), 4977-5003.

یاری حصار، ارسطو؛ سعیدی زارنجی، سمیرا؛ زارنجی، ژیلا فرزانه سادات و اسکندری عین الدین، هادی (1399). ارزیابی مناسب‌سازی فضاهای شهری برای معلولان و افراد کم توان جسمی-   حرکتی (مطالعه موردی: شهر اردبیل). مطالعات شهری، 9(36)، 117-132.

2. ضروری است شناسه منحصر به فرد DOI یا DOR هر دو در انتهای ارجاعات هر مقاله به شرح زیر درج گردد: ظریف کارفرد، الهام؛ آژند، یعقوب و   نامور مطلق، بهمن (1402). نگارۀ ناصرالدین‌شاه و دو تن از رجال، گفتمانی از جدالی پنهان در ساختار دربار. نشریه رهپویه هنرهای تجسمی، 6(1)، 17-28. doi: 10.22034/RA.2023.539373.1107

یا ظریف کارفرد، الهام؛ آژند، یعقوب و   نامور مطلق، بهمن (1402). نگارۀ ناصرالدین‌شاه و دو تن از رجال، گفتمانی از جدالی پنهان در ساختار دربار. نشریه رهپویه هنرهای تجسمی، 6(1)، 17-28.

dor: 20.1001.1.26765675.1401.5.4.2.7 Rajabzadeh, M., Elahi, S., Hasanzadeh, A., & Mehraeen, M. (2022). Internet of Things in Supply Chain Management: A Systematic Review Using the Paradigm Funnel Approach. Iranian Journal of Information Processing and Management, 37(1), 59-82. doi: 10.52547/jipm.37.1.59 [In Persian] Akbari, A. (2022). Exploring the factors of the organizational structure of knowledge management in the libraries of medical universities. Health Information Management Journal, 18 (6), 286-290. https://dorl.net/dor/20.1001.1.17357853.1400.18.6.8.2 [In Persian]

از یک عنوان استاندارد فارسی و یک عنوان استاندارد غیرفارسی برای نشریه در وبگاه نشریه استفاده شود. آشفتگی در عنوان نشریه منجر به احتمال خطا در محاسبه استنادات نشریه خواهد شد.

مثال: عنوان فارسی نشریه:

مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش

عنوان انگلیسی نشریه:

Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology (JAHSSP)

بدیهی است تنوع در عنوان یک نشریه به هنگام ارجاعدهی می تواند به شدت بر شمار استنادات این نشریه اثر منفی داشته باشد. برای مثال از این تنوعات می-بایستی پرهیز شود:

مجله علوم کاربردی ورزش و تندرستی

دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش

مجله مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش

biannual jahssp jahssp applied health studies in sport physiology journal of applied health studies in sport physiology the journal of applied health studies in sport physiology (jahssp) Biannual Journal of applied sciences in sport Physiology the journal of applied health studies in sport physiology .

نشریاتی که فهرست منابع فارسی را به انگلیسی ترجمه می کنند، ضروری است در انتهای ارجاع به مقاله ای که در اصل به زبان فارسی بوده است به شکل استاندارد (یعنی کامل، یکدست و در کروشه) از عبارت [In Persian] استفاده گردد.

صفحه مشخصات مقاله باید شامل نام و نام‌خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، عنوان (رتبه علمی)، آدرس،‌ تلفن وپست الکترونیکی سازمانی نویسنده (نویسندگان) باشد.

همچنین چنانچه مقاله مستخرج از طرح پژوهشی یا رساله باشد، عنوان طرح پژوهشی یا رساله و همکاران نیز در صفحه مشخصات درج گردد.

صفحه اول مقاله باید بدون نام و مشخصات نویسنده (نویسندگان) و فقط شامل عنوان مقاله، چکیده فارسی و واژه‌های کلیدی باشد.

عنوان نوشتار باید کوتاه، گویا و بیان‌کننده محتویات نوشتار باشد.

واژه‌های کلیدی مربوط به متن و عنوان مقاله بلافاصله بعد از چکیده و بین 4 تا 6 کلمه نوشته شود.

تعداد عکس‌ها‌، نگاره‌ها، جداول و غیره حداکثر 18عدد و با کیفیت مناسب تهیه شوند.

شماره و شرح و ماخذ عکس‌ها،‌ نگاره‌ها و غیره به ترتیبی که در متن به آن اشاره می‌شود در ذیل آنها قید گردد. همچنین می بایست فایل تصویری تمام عکس­ها، نگاره ­ها و جداول، خارج از Word با فرمت JPG یا TIFF نیز ارائه گردد.

در زمان ارسال مقاله، نویسندگان می بایست فرم تعهدنامه نشریه را نیز تکمیل و در سامانه بارگذاری نمایند. برای دریافت فرم تعهدنامه،اینجا کلیک نمایید.