اهداف و چشم انداز

هدف نشریه هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی، انتشار نتیجه پژوهش‌ها و تجربه‌های علمی در زمینه‌های هنرهای تجسمی، ارتقاء و تعالی تحقیق و پژوهش و نیز تعمیق مطالعات نظری و کاربردی در حوزه هنرهای تجسمی بویژه هنرهای اسلامی ایرانی با تاکید بر نظری- کاربردی بودن آنها و نیز حوزه گسترده تاملات فلسفی در باب ماهیت این آثار و نقشی که هنرهای تجسمی در تعالی اندیشه ورزی در جامعه ایرانی می تواند داشته باشد.