نشریه هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی (JFAVA) - اهداف و چشم انداز