اهداف و چشم انداز

هدف نشریه هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی، انتشار نتیجه پژوهش‌ها و تجربه‌های علمی در زمینه‌های هنرهای تجسمی است.