نویسنده = �������� �������� ����������
بررسی تصویر انسان در ابریشمینه های آل بویه و سلجوقی

دوره 3، شماره 46، آذر 1390، صفحه 47-54

فریده طالب پور؛ سوسن خطایی


نوع لباس و نمادهای رنگ در عرفان اسلامی

دوره 2، شماره 44، مهر 1390، صفحه 5-14

مریم مونسی سرخه؛ فریده طالب پور؛ مصطفی گودرزی