نویسنده = یعقوب آژند
تعداد مقالات: 10
1. تحلیل معنای قالیچه محرابی «سلیمان نبی» با روش آیکونولوژی

دوره 26، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 99-108

10.22059/jfava.2021.315566.666629

ساحل عرفان منش؛ یعقوب آژند؛ بهمن نامور مطلق


2. شیوه تبریز مکتب ترکمان

دوره 23، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 29-40

10.22059/jfava.2018.68758

یعقوب آژند


3. زندگی و آثار علی اشرف

دوره 23، شماره 1، بهار 1397، صفحه 29-38

10.22059/jfava.2018.65602

یعقوب آژند


5. کارستان هنری محمد باقر

دوره 20، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 27-37

10.22059/jfava.2015.57011

یعقوب آژند


6. کارستان هنری آقا نجفعلی

دوره 18، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 33-42

10.22059/jfava.2014.36424

یعقوب آژند


8. شیوه «پرداز» در نقاشی ایران

دوره 3، شماره 45، پاییز 1390، صفحه 5-12

یعقوب آژند


10. اصل "واق" در نقاشی ایران

دوره 1، شماره 38، تابستان 1388، صفحه 5-14

یعقوب آژند