نویسنده = یعقوب آژند
تعداد مقالات: 9
1. شیوه تبریز مکتب ترکمان

دوره 23، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 29-40

یعقوب آژند


2. زندگی و آثار علی اشرف

دوره 23، شماره 1، بهار 1397، صفحه 29-38

یعقوب آژند


3. رقم مسجع: علل و رویکرد مذهبی- اجتماعی آن

دوره 22، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-8

یعقوب آژند


4. کارستان هنری محمد باقر

دوره 20، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 27-37

یعقوب آژند


5. کارستان هنری آقا نجفعلی

دوره 18، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 33-42

یعقوب آژند


6. احوال و آثار محمد علی بیک نقاشباشی

دوره 4، شماره 49، پاییز 1391، صفحه 57-64

یعقوب آژند


7. شیوه «پرداز» در نقاشی ایران

دوره 3، شماره 45، پاییز 1390، صفحه 5-12

یعقوب آژند


9. اصل "واق" در نقاشی ایران

دوره 1، شماره 38، تابستان 1388، صفحه 5-14

یعقوب آژند