نویسنده = �������������� ������������
مطالعه ای بر نقوش هندسی تزیینات معماری در مساجد گناباد، ملک زوزن و فریومد

دوره 17، شماره 3، بهمن 1391، صفحه 13-22

10.22059/jfava.2013.29609

مهسا خوارزمی؛ محمود طاووسی؛ حسنعلی پورمند؛ جواد نیستانی


مجسمه سازی در فضاهای شهری

دوره 2، شماره 44، مهر 1390، صفحه 51-58

حسنعلی پورمند؛ محسن موسیوند