موضوعات = کلیات هنر
فرودستان در تصاویر عکاسانه: تحلیل نشانه‌شناختی مجموعه‌ عکس‌های «میدان غار» و «رانده شده از بهشت» در دهۀ 1390

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

10.22059/jfava.2023.366305.667192

فاطمه زهرا امیرابراهیمی خوشمهر؛ محمدرضا مریدی؛ مهدی مقیم نژاد


پژوهشی در زمینه طرح، نقش و روش بافت گلیم چهل‌ماشوله ثبت ملیِ روستای بیدکُردوئیه شهرستان بافت استان کرمان**

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

10.22059/jfava.2023.357405.667085

عقیل سیستانی؛ حسن بلخاری قهی؛ یعقوب آژند


تحلیل گفتمان «از آن خودسازی» تاریخ در هنر انتقادی هنرمندان آمریکایی آفریقایی‌تبار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1402

10.22059/jfava.2023.361595.667143

ترنم تقوی؛ مصطفی گودرزی


نشانداری معنایی (انضمامی) در عکس با نگاهی به عکس‌های روایی دوئین مایکلز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1402

10.22059/jfava.2024.368087.667211

محمد شمخانی؛ مصطفی گودرزی


باززایش والایی در چیدمان های نوری اولافور الیاسون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

10.22059/jfava.2024.372641.667247

راضیه مختاری دهکردی؛ مجید اسدی فارسانی


خوشنویسی ایرانی به مثابه نشانه دیاگرامی: تحلیلی مبتنی بر نشانه‌شناسی شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

10.22059/jfava.2024.364048.667172

فرهاد ظریف؛ علی ایزانلو


زمان اصیل و اثر آن بر درک لذت ناشی از کنش محصول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1403

10.22059/jfava.2024.365008.667182

بهزاد سلیمانی؛ بهاره تیموری


والایی قطعات گذشته: تبیین نسبت ویرانی و والایی در چاپ‌های پیرانزی بر مبنای آراء زیباشناختی کانت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

10.22059/jfava.2024.364323.667171

عبدالله آقائی؛ هیمن حیدری


تبیین نسبت و همسویی هنر پاپ و پراگماتیسم/

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1403

10.22059/jfava.2024.364780.667177

علی اکبر جهانگرد


"واکاوی مضامین پنهان در نگاره های نسخه خاوران نامه ابن حسام و متن نهج البلاغه و گفتمان های موثر در شکل گیری این نسخه"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1403

10.22059/jfava.2024.369826.667228

فریده جهان بخشی؛ زینب صابر؛ احمد صالحی کاخکی


«دروازه‌ خدایان»، «دروازه پدران» و ترازوی کیهانی بر کاسه عصر آهن لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1403

10.22059/jfava.2024.369906.667230

نجمه امینی؛ سید سعید سید احمدی زاویه؛ ایرج داداشی


مطالعه هنر و بقایای زیورآلات پارینه‌سنگی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1403

10.22059/jfava.2024.368899.667223

تهمینه ایزدیاری؛ مژگان جایز


تحلیل نقش نمادین آرایه‌های آهک‌بری حمام‌های خصوصی شهر سنندج در دورة قاجار.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1403

10.22059/jfava.2024.372996.667255

طیبه حسین پور درخشش؛ حبیب شهبازی شیران؛ محمد ابراهیم زارعی؛ کریم حاجی زاده


در جستجوی نقاشی‌هایی با خطای بصری پیشرفته به روایت ابن‌هیثم در المناظر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1403

10.22059/jfava.2024.374442.667262

مریم کشمیری


مطالعه ترامتنی فرهاد درمجسمه های مسی پرویز تناولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1403

10.22059/jfava.2024.357488.667095

محمد حسین براتی؛ سیدرضا حسینی


ارائه مدل جامع کاربردپذیری: یک مطالعه فراترکیب

دوره 29، شماره 1، اردیبهشت 1403

10.22059/jfava.2023.362790.667154

کاوه تبیانی؛ ابراهیم باقری طالقانی


تحلیل روایت‌شناسانه به بند کشیدن ضحاک در شاهنامه بایسنقری بر مبنای نظریه ژرار ژنت

دوره 29، شماره 1، اردیبهشت 1403

10.22059/jfava.2023.361118.667134

علی رضا خواجه احمد عطاری؛ بهاره تقوی نژاد؛ نرگس خاتون طغان


واکاوی خویشکاری‌های اساطیری دیوان در آثار محمد سیاه قلم

دوره 29، شماره 1، اردیبهشت 1403

10.22059/jfava.2024.366084.667189

زهرا علی اوغلی ضیائی؛ حمیده حرمتی