تبیین و بررسی شاخص¬های روش¬های تحقیق کاربردی در طراحی صنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان

چکیده

چکیده
برای انجام یک تحقیق، پس از آنکه نیازسنجی انجام گرفت و مسئله­ای شناسایی شد، تعیین نحوه انجام تحقیق تا رسیدن به نتیجه مطلوب تحت عنوان روش تحقیق، از نخستین تصمیماتی است که در انجام هر پژوهشی می بایست اتخاذ گردد. واهمه از کنترل در تحقیق، همواره همه محققین حوزه­های هنری و از آن جمله طراحی صنعتی را بر آن داشته تا به روش تحقیق مشخصی ارجاع نکنند و یا حداقل در بیان آن را مکتوم نگاه دارند. لذا این پژوهش به دنبال این پاسخ می­باشد که آیا اصولاً روش­های تحقیق در طراحی صنعتی بر مبنای علوم دیگر قابل تعیین و تعریف است و آیا با آنها تفاوت معناداری دارد. همچنین هدف دیگر این پژوهش این است که مشخص سازد انواع نمونه­های تحقیقاتی در طراحی صنعتی در قالب کدام دسته از روش­های تحقیق می­گنجند. با این اهداف، این پژوهش با گردآوری تعاریف روش­های تحقیق در علوم دیگر، آنها را از فیلتر طراحی صنعتی عبور داده و متناسب با نیازها و رویکردهای این رشته، مجدداً پرکاربردترین این روش­ها را بازتعریف نموده و در نهایت با ارائه نمونه­های کاربردی بر مبنای تحقیقات رایج در این رشته، محققین را در انجام پژوهش­هایشان در مسیری صحیح یاری بخشد.

کلیدواژه‌ها