هم پوشانی نقد و امر زیباشناختی در هنر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه، دانشکده الهیات و فلسفه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران، ایران.

چکیده

زیباشناسی مدرن در مقوله­های زیبایی و معنا حساب خود را از زیباشناسی کلاسیک جدا کرده و تجربه­های زیباشناختی جدیدی را شکل داده است. دیگر از نگرش انسان به ایستایی و ثبات جهان، حتی در حوزه­ی تفسیر و نقد، اثری نیست. وقتی کاری، مدرن یا پست­مدرن توصیف می­شود، با الزام به درک نوعی پیچیدگی، کار نقد پویاتر و دشوارتر از همیشه خواهد شد. با وجود هم­پوشانی نقد و امر زیباشناختی، دشواریِ تعریف و تشخیص هنر مدرن و پست­مدرن، و دشواریِ معنا کردنِ معنا مسئله می­شود. وقتی نه معنایی هست (مثل ادبیات ابسورد)، و نه حتی فرمی تازه (مثل آماده­- ساخت­های دوشان و وارهول) باید تجربه و لذت زیباشناختی را وسعت بخشید. ازاین­رو، دقت در کاربرد اصطلاحات و واژه­هایی از قبیل معنا، تجربه و واکنش زیباشناختی برای نظم و انضباط بخشیدن به فرایند نقد لازم است. در هنری که خود نوعی نقد فرهنگی است، نقش منتقدان در برقراری ارتباط میان سوژه و ابژه زیباشناختی که شرط اساسی لذت­بخشی است، مهم­تر از پیش است. از قرن هجدهم که مفهوم ادراک هنر و تجربه زیباشناختی با یکدیگر هم­پوشانی داشته­اند، با وجود تمرکز بر اثر همچنان نوعی سوبژکتیویسم بر تمام نقدها ناظر است. در این نوشتار نسبت تجربه­های زیباشناختی جدید با نقد نو بیان می­شود.

کلیدواژه‌ها


 • اسلین، مارتین، (1388)، تئاتر ابسورد، مترجمان: مهتاب کلانتری و منصوره وفایی، کتاب آمه، تهران.
 • - مسائل کلی زیبایی‌شناسی [مجموعه مقالات زیبایی‌شناسی آکسفورد] 1390، به ویراستاری جرولد لوینسون، ترجمه‌ی فریبرز مجیدی، تهران، فرهنگستان هنر، شماره 3، صص88-63.
 • -Abrams M.H. (1999), A Glossary Litterary Terms, Cornel University presss.
 • -Bearsdley M.C. and Wimsatt W.K. (1946),The Intentional Fallacy, The Johns Hopkins University Press, pp. 468-488.
 • -Budd Malcalm (2002), The Aesthetic Appreciation of Nature: Essays on the Aesthetic of Nature, Clarendon Press, Oxford.
 • -Carroll Noel (2009), On Criticism, New York and London, Routledge.
 • -Cavel Stanley (1976), Must We mean What We Say: A Book of Essays, Cambridge University Press.
 • -Costea, Octavia, (2006), Didactica lecturii - o abordare funcŃională, Iasi, Ed. Institutul European.
 • -Derrida,Jacques, (1981), Dissemination, trans. Barbara Johnson, Chicago University Press, Chicago.
 • -Fenner David E.W. (2003), Introducing Aesthetics, Greenwood Publishing Group, Inc.
 • -Iser Wolfgagng (1974), The Reading Process: APhenomenological Approach, The Implied Reader. Baltimore: John Hopkins University Press,PP 274-294.
 • -Iser Wifgagng (1978), The Act Of Reading; An Aesthetic Response, Baltimore and London, John Hopkins University Press.
 • -Iser Wolfgagng (1974), The Reading Process: a Phenomenological Approach, The Implied Reader. Baltimore: John Hopkins Up,PP 274-294.
 • -Levinson Jerrold (2009), A Companion to Aesthetics, Edited by Stephen Davies, Kathleen Marie.
 • - Seamon Roger (2001), The Routledge Companion to Aesthetics, Edited by Bergs Gaut and Dominic Mcluer Lopes, Routledge. -Shusterman Richard and Tomlin Adele (2008), Aesthetic Experience, Routledge, New York and London.
 • -Stolnitz Jerome (1960), Aesthetics and Philosophy of Art Criticism: A Critical Introduction, Cambridge Reverside Press.
 • Jauss, Hans Robert (1967), “Literary History as a Challenge to Literary Theory.” Trans. Elizabeth Benzinger.
 • -Jauss Hans Robert and Segers Rien T. (1979), “An Interview With Hans Robert Jauss”, New Literary History, Published by: The Johns Hopkins University Press, Vol.11, No. 1, PP. 84-95.
 • -Jauss, Hans Robert (1967), “Literary History as a Challenge to Literary Theory.” Trans. Elizabeth Benzinger New Literary History Vol. 2, No. 1 (1970): 7-37. Published by: The Johns Hopkins University Press.
 • -Wiseman Marry Bittner (2009), A Companion to Aesthetics, Edited by Stephen Davies, Kathleen Marie Higgins, Robert Hopkins, Robert Stecker,and David E. Cooper, Wiley Blackwell.