گونه شناسی خودروهای سواری سدان موجود در بازار جهانی به‌وسیله‌ی بررسی قوانین شکلی استایل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد طراحی صنعتی، دانشکده‌ی هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز،

2 استادیار دانشکده‌ی هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

خودروهای سواری سدان، امروزه به ‌عنوان یکی از پرطرفدارترین محصولات صنعتی شناخته می‌شوند.  از ابتدای پیدایش اولین نمونه‌ها توسط هنری فورد و کارل بنز تاکنون دسته‌بندی و بازشناسی خودروهای سواری بر اساس دسته‌ای از استانداردهای فنی و یا معیارهای تجربی بوده و نه از نگاه طراحان و استایلیستها که بر محتوای فرم و معیارهای زیبایی‌شناسی بصری تمرکز دارند. در این پژوهش به گونه شناسی استایل خودروهای سواری سدان موجود در بازار جهانی پرداخته‌ شده است. برای این منظور چهره‌ی 40 نمونه خودروی سدان متعلق به سال‌های2013- 2014 از سی ‌و دو نشان خودروساز، بر اساس عامل‌های زیبایی‌شناسی استایل و ویژگی‌های فرمی مورد تجزیه‌ وتحلیل قرارگرفته است.  نتایج وجود سه گرایش اصلی و دو گرایش فرعی را بر اساس محتوا و فرم نشان می‌دهد. نام‌گذاری این گرایش‌ها بر اساس فراوانی عامل‌های فرمی رویکردهای طراحی در هر گرایش صورت گرفته است. نمودارهای فراوانی سرگروه ( اجزای بدنه) در هر گرایش، پراکندگی سرگروه‌ها، فراوانی کشورها در هر گرایش و نیز استایل در این‌گونه را روشن‌تر ساخته است. در نهایت بر اساس یافته‌های فوق، فضاهای بکر طراحی استایل در گونه‌ی سدان شناسایی ‌شده است. به دلیل استفاده‌ی خودروسازان از زبان طراحی واحد برای تمام گروه‌های خود یافته‌های این پژوهش می‌تواند برای تمامی گونه‌های خودرو معتبر باشد.

کلیدواژه‌ها


جعفر نیا، م، (1391)، مقدمه‌ای بر سیر تکاملی طراحی خودرو ، گواهاتی: پاپیروس ، صص43-59.
حکیمی تهرانی، ا، (1389)، کلیات طراحی صنعتی، چاپ اول، فرهنگسرای میر دشتی ، تهران، صص 46.
Ahn, H, (2007), Research on Product Identity by analyzing the examples of Mobile Phones, Germany: University of Duisburg-Essen, PP: 16-27.
Babbie,E ,(2007), The Practice of Social Research, Thirteenth Edition,USA: Belmont, CA 94002-3098,pp :184.
Capecchi ,V,( 1968), On the definition of typology and classification in sociology, Quality & Quantity: International Journal of Methodology. vol. 2, issue 1, PP: 9-30.
Chen, L.L, Kang, H.C,Hung,W.K, (2007), Effect Of Design Features On Automobile Styling Perceptions, IASDR, PP: 2.
Chenk , ., owen.c ,l, (1997), Form language and style description, Elsevier. Science Ltd. PP: 3-7.
Commission of the european comunities, (1999), Classification of cars, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Brussel - Belgium.
Dumetriscu, A., (2007), A Model of Product Personality, Romania, UniversityPolitehnica of Bucharest: Proceedings of the 4th European computing confeerence.
Evanchik, M., (2007), A visual glossary of the main auto design term style, New YorkTimes,31March2007
.http://www.nytimes.com/2007/03/31/ automobiles/2007033 1_VOCAB_GRAPHIC.html? module=Search &mabReward=relbias%3Ar Hauffe , T, (1996), Design: An Illustrated Historical Overview, Barron's Educational Series. Jaafarnia, M & Bass, A., (2011), Tracing the Evolution of Automobile design: Factors influencing the development of aesthetics in automobiles from 1885 to the present, International conference on Innovative Methods in Product Design,Venice, Italy, PP: 8-12.
M.L.Berger., (2011), The automobile in american history and culture. Greenwood publishing group.
Westport, Connecticut • London. PP:3-35.
Macey, S. & Wardle,G., (2009),H-point.Art collage of drsign, Passdana. Design studio press.
first edition: China.April 2009. Mccormack, j. P & Cagan, J.,(2002), Designing inner panels through a shape grammer based framework .
USA ,Carneige Mellon University : Cambridge University Press, 16. PP: 270-293.
Orsborn, S et al., (2008), Automating the Creation of Shape Grammar Rules, USA:Springer Design Computing and Cognition DCC’08. J.S, pp: 3-22.
Prats, M. Earl, C, Garner, S, Jowers, I.,(2006), Shape exploration of designs in a style :Toward generation of product designs, Cambridge University Press.20.PP:201–215.
T. Atkinson Jenkins.,(1933), Origin of the Word Sedan, Hispanic Review, Vol. 1, No. 3 (Jul., 1933), pp. 240-242.
Tovey, M.,(1997), Styling and design:intuition and analysis in industrial design. Elsevier science Ltd, PP:10.
Welsh, J., (2006), Why Cars Got Angry, The wall street journal. http://online.wsj.com/articles/SB114195150869994250(3 April2012( Zhao, D et al., (2007), A Feature-Line-Based Descriptive Model of Automobile Styling and Application in Auto- design.
China:Hunan University. http://www.cnwmarketingresearch.com (2014/2/12)